Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten –
Nederlandlaan 234 – 2711 JH – Zoetermeer – KvK: 69709769 – st. geschil alternat thera NL63 INGB
0008108474 info@gatgeschillen.nl – Rijks erkend sinds 2017
gatgeschillen.nl

1

 1. Algemeen
  Dit Privacyreglement beschrijft hoe H.Sgaier handelend onder de naam Health Central (hierna de
  ‘Therapeut’) de privacy van de gebruiker van de website (hierna de ‘Gebruiker’, meervoud de
  ‘Gebruikers’) regelt en eerbiedigt en welke informatie over de Gebruiker wordt verzameld. Huidig
  document beschrijft ook hoe de Therapeut gegevens verzamelt, opslaat en gebruikt in de functie van
  alternatief/complementair zorgverlener. Indien de gebruiker van de website gebruik maakt van de
  diensten van de Therapeut, wordt naar de gebruiker van de website gerefereerd als de ‘Cliënt,
  meervoud de ‘Cliënten’.
 2. Toestemmingsverzoek en voorhouden privacyreglement
  Bij gebruik van de website van de Therapeut, wordt dit privacy statement bij iedere Gebruiker onder
  de aandacht gebracht en gevraagd hiermee akkoord te gaan. Bovendien wordt aangegeven dat
  verder gebruik maken van de website betekent dat wordt ingestemd met het gebruik van cookies en
  huidig privacy statement.
  De Therapeut verzoekt de Gebruiker dit Privacyreglement voor gebruik van deze website eerst in zijn
  geheel te lezen en als deze niet akkoord gaat met dit Privacyreglement, de website niet te gebruiken
  en onmiddellijk te verlaten.
 3. Aard te bewaren informatie
  Nu en in de toekomst verzamelt de Therapeut informatie over de Gebruikers van deze website. De
  Therapeut gebruikt de website voor de hieronder aangegeven doeleinden.
  3.1 Indien de website van de Therapeut gebruik maakt van een webwinkel of andere wijze waarop
  producten kunnen worden afgenomen.
  Voor bestellingen via de website worden persoonsgegevens bewaard als naam, adres, leeftijd
  (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres en
  telefoonnummer.
  3.2 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft om informatie op te vragen (nieuwsbrief,
  of andere informatie) of informatie deelt met de Gebruiker
  Voor het opvragen van informatie via de website worden persoonsgegevens bewaard als naam,
  adres, leeftijd (leeftijd om handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, emailadres en telefoonnummer.
  3.3 Indien de website van de Therapeut een wijze heeft voor de Gebruiker om zich in te schrijven
  of aan te melden voor alternatieve zorg of als de website hiermee adverteert of oproept tot het
  afnemen hiervan. (Gebruiker wordt Cliënt).
  De Therapeut verzamelt meer gegevens van een Cliënt dan van een standaard gebruiker. Voor elke
  Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
  gatgeschillen.nl
  2
  Cliënt is de therapeut wettelijk verplicht een uitgebreid cliëntendossier bij te houden. Zie hiervoor
  artikel 3.4.
  3.4 De Therapeut houdt een dossier bij van elke Cliënt
  In dit dossier staan de volgende soort gegevens van de Client: naam, adres, leeftijd (leeftijd om
  handelingsbekwaamheid te toetsen – gerechtvaardigd belang), geslacht, e-mailadres,
  telefoonnummer, medische gegevens, aantekeningen over de (geestelijke) gezondheidstoestand van
  de Cliënt, en gegevens over de door de Therapeut uitgevoerde onderzoeken en behandelingen
  betreffende de Cliënt en de frequentie waarmee de Cliënt zorg afneemt van de therapeut. In het kort
  documenteert de Therapeut elke keer dat de Cliënt zorg afneemt wie welke zorg wanneer afneemt.
  De behandelovereenkomst wordt tevens opgenomen in het cliëntendossier. Het is mogelijk dat de
  Therapeut, met nadrukkelijke toestemming van de Cliënt, medische gegevens opvraagt bij een
  collega zorgverlener of bij een huisarts bijvoorbeeld. Dergelijke gegevens worden tevens opgenomen
  in het dossier.
  3.5 E-mail berichten
  Als e-mailberichten worden verzonden, kan deze e-mail en/of bijbehorende informatie uit de e-mail
  worden opgeslagen in het kader van het doel waartoe deze e-mailberichten dienen.
 4. Doel bewaren informatie
  4.1 Administratie
  De informatie wordt voor verschillende doelen gebruikt. Bewaarde informatie (bewaartermijn is 7
  jaar) zoals gemeld in artikel 3.1 en 3.3 wordt gebruikt om bestellingen en leveringen daarvan of
  indien van toepassing alternatieve zorg conform contract af te werken en in rekening te brengen,
  voor de boekhouding en de afhandeling van eventuele geschillen. Ook informatie afkomstig uit
  artikel 3.3 of 3.5 kan voor dit doel worden bewaard.
  4.2 Verbetering diensten
  Verzamelde informatie genoemd in artikel 3.2, 3.3 en 3.5 en eventueel van 3.1 wordt gebruikt om de
  website te verbeteren en gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.
  4.3 Marketing
  Ook kan verzamelde informatie zoals genoemd in punt 3 (met uitzondering van punt 3.4) worden
  gebruikt om gebruikers te wijzen op voor hen interessante informatie. Verzamelde gegevens
  (nogmaals met uitzondering van gegevens afkomstig van punt 3.4) worden gebruikt om nieuwe
  producten en diensten te ontwikkelen. Het gaat hierbij om informatie die tijdens het bezoek aan
  onze website of via andere wegen door de gebruiker aan de Therapeut wordt verstrekt.
  Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden en als geanonimiseerde
  statistische informatie voor klanten en zakelijke partners.
  Privacygevoelige gegevens, zoals bijvoorbeeld creditcardinformatie worden vertrouwelijk behandeld
  en niet aan derden beschikbaar gesteld. Om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen
  optimaliseren, registreert de Therapeut, het gebruik van ondersteunende diensten bij producten,
  evenals gebreken of klachten ten aanzien van de producten. Het kan daarbij gaan om serienummers
  en informatie over de aankoop zoals bijvoorbeeld de aanschafdatum. Een gebruiker kan worden
  gevraagd informatie over zichzelf te verstrekken, ten behoeve van levering of terugzenden van
  producten. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor commerciële doelen als een gebruiker
  klant is (AVG-grondslag: uitvoering overeenkomst en/of gerechtvaardigd belang) of als daar vooraf
  ondubbelzinnig toestemming voor is verleend conform de AVG.
  Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
  gatgeschillen.nl
  3
  4.4 Het cliëntendossier
  De Therapeut is wettelijk verplicht van elke Cliënt een dossier bij te houden in een daarvoor bestemd
  cliëntendossier. De gegevens in dit dossier blijven 20 jaar bewaard. De gegevens in het dossier
  worden gebruikt om effectief zorg te kunnen verlenen. Daarbij kan de informatie gebruikt worden
  voor verscheidene andere doelen:
  (i) Financiële Administratie – Voor het opstellen van een factuur bijvoorbeeld.
  (ii) Geanonimiseerd bespreken tijdens een intervisie – De Therapeut kan met een collega-therapeut
  intervisie hebben en dan de casus van Cliënt bespreken. Dit is geanonimiseerd; er wordt geen naar
  een persoon herleidbare informatie besproken.
  (iii) Informeren andere zorgverleners – Wanneer de Therapeut afwezig is en een andere therapeut
  waarneemt of bij doorverwijzing naar een andere therapeut (uitsluitend met toestemming van de
  Cliënt).
  (iiii) Indien het cliëntendossier voor een ander doeleinde gedeeld wordt, wordt dit gedaan met
  toestemming van de Cliënt.
  4.5 Informatie op de zorgnota
  De Cliënt ontvang een zorgnota als er alternatieve zorg is geleverd door de Therapeut. In de praktijk
  komt het erop neer dat deze na betaling per pin of contant direct wordt meegegeven of anders later
  met een wachtwoord per e-mail gestuurd wordt naar het door de Cliënt opgegeven e-mailadres. Op
  deze nota staat de volgende informatie van de Cliënt: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum,
  Kosten van het consult, omschrijving van de gegeven zorg soort, datum van de behandeling. Deze
  informatie is voor de administratie van de Cliënt en kan, als de behandelingen van de therapeut in
  aanmerking komen voor vergoeding van een zorgverzekeringsmaatschappij, worden ingediend bij de
  vergoedende zorgverzekeringsmaatschappij.
 5. Veranderingen aan de Privacyreglement
  In de toekomst kunnen de manier waarop informatie wordt gebruikt of ingezet en doelen waartoe
  dit gebeurt veranderen. De Therapeut zal in dat geval de veranderingen in een herzien
  Privacyreglement vermelden en deze op de website plaatsen. Gebruikers die niet akkoord gaan met
  een herziening van de Privacyreglement kunnen hun bezwaar sturen naar onderstaand
  correspondentieadres of e-mailadres zoals vermeld bij artikel 9. De Therapeut zal de bezwaren
  respecteren en in acht nemen. Als er geen bezwaren worden ingediend, wordt de bezoeker geacht
  akkoord te gaan met de veranderingen indien gebruik wordt gemaakt van de website.
 6. Wijzigingen gegevens of vragen over privacy
  Als de Gebruiker of de Cliënt de door de Therapeut bewaarde informatie wil wijzigen of laten
  schrappen of indien de Gebruiker of de Cliënt vindt dat de informatie wordt gebruikt voor een ander
  doel dan waarvoor deze is verstrekt, dan dient de Gebruiker of de Cliënt dit te melden aan de
  Therapeut dit dan via post of e-mail zoals vermeldt bij artikel 9. De Therapeut zorgt dan voor
  aanpassing of het schrappen van de gegevens, met uitzondering van de informatie die wettelijk
  vereist is of rechtstreeks met een gesloten overeenkomst samenhangt als het bewaren van de
  informatie daarvoor noodzakelijk is.
 7. Veiligheid
  De Therapeut gebruikt standaardtechnologieën om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen en
  toegang van onbevoegden zoveel mogelijk te verhinderen. Toch kan e.e.a. niet met volledige
  zekerheid worden gegarandeerd. De Therapeut is niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van in
  artikel 3 genoemde informatie of toegang tot de website. De Therapeut adviseert wachtwoorden
  regelmatig te veranderen en te werken met een betrouwbare en veilige browser.
  Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
  gatgeschillen.nl
  4
 8. Adres gebruiker website
  Gebruikers en Cliënten zijn verplicht de Therapeut van adreswijzigingen en wijzigingen van andere
  contactgegevens op de hoogte te stellen. Zolang de Therapeut geen verhuisbericht of bericht
  wijziging andere contactgegevens ontvangt, worden de laatste bij de Therapeut bekende gegevens
  aangenomen als de juiste gegevens. Hieruit voortvloeiende miscommunicatie of verkeerde bezorging
  is voor rekening en risico van de Gebruiker of Cliënt. Zolang een nieuw adres niet is doorgegeven
  blijft deze aansprakelijk voor de Gebruiker of Cliënt bestelde producten die op het oude adres
  worden afgeleverd.
 9. Contact- en identiteitsgegevens
  De Therapeut is bereikbaar via de volgende gegevens:
  Volledige naam: Health Central
  Tevens handelend onder de handelsnaam: nvt
  Correspondentie: info@healthcentral.nl
  Bezoekadres: Rhijngeesterstraatweg 40D, 2341 BV Oegstgeest
  Telefoon: 0623677630
  E-mail: info@healthcentral.nl
  Kvk-nummer: 61125431
 10. Aanvullende informatie
  10.1 Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Gebruiker of Cliënt
  kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
  (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
  10.2 Indien de Gebruiker of de Cliënt een foto of andere afbeelding deelt als onderdeel van de
  informatie genoemd in artikel 3, dan wordt deze foto of afbeelding tevens opgeslagen als informatie
  zoals vermeldt in artikel 4.
  10.3 Indien er door de Cliënt of Gebruiker ook gebruik wordt gemaakt van een programma of
  software voor het delen van informatie zonder inmenging van de Therapeut, is het mogelijk dat dit
  programma of deze software de informatie zelfstandig en zonder inmenging van de Therapeut deelt,
  verspreidt etc. De Therapeut kan niet instaan voor de wijze waarop het programma of software in
  een situatie beschreven in huidig artikel 10.3 omgaat met informatie.
  10.4 Indien de Therapeut gebruik maakt van de diensten van een derde partij die fungeert als
  verwerker van informatie zoals beschreven in artikel 3, heeft de Therapeut een
  Verwerkersovereenkomst met deze partij afgesloten.
 11. Cookies en website disclaimer
  De website van de Therapeut maakt eventueel gebruik van cookies. Hieronder staat aangevinkt
  Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
  gatgeschillen.nl
  5
  welke cookies gebruikt worden en met welke doeleinde deze gebruikt worden. De cookies die
  momenteel gebruikt worden zijn:
  Geen cookies. Deze website gebruikt geen cookies.
  De informatie op huidige website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Vraag voor een
  behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die
  erkend is door een door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op huidige
  website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze
  vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg.

Health Central

Advice & Training by Hakim
In de natuur, op locatie, bij jou thuis of online

Privacy | Web design by Liesbeth Smit

Chat openen
Vertel me wat je nodig hebt.
Kan ik je helpen?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram